loader

The Artisans – Zèng Weaver

The Artisans series is to share the artisans’ journey of mastering the traditional techniques as well as preserving our heritages.
Journey with us to the world of the guardians of our legacy, mundane at the first glance, but marvelous up close.

/ Artisan Lê Thị Kim Thoại /

The craft of Zèng Weaving is not simply an art; it is a gift: from grandmother, to mother, and now, to Ms. Le Thi Kim Thoai. Each pigment, each thread, is steeped in the rich stories and traditions of the Tà Ôi tribe. To keep the past flowing in the fabrics of the present, that is her way of life.

/ Nghệ nhân Lê Thị Kim Thoại /

Với chị Lê Thị Kim Thoại, nghề dệt Zèng không chỉ là một cái nghề, mà còn là một di sản: được truyền lại từ bà, từ mẹ, và rồi đến chị. Từng gam màu, từng sợi chỉ đều nhuộm thấm những câu chuyện và kinh nghiệm của người Tà Ôi. Chị dệt không chỉ vì đam mê, mà còn để giữ truyền thống sống mãi trong những tấm vải mặc lên bởi con người của ngày nay.

Opening title by Giang Nguyen.
Music: Digipost Vietnam
Sponsor: Fashion4Freedom

Project Details

Client : Fashion4Freedom
Date : 2016
Skills : The Artisans, Web Series
Address : http://www.fashion4freedom.com

Created by Yolo Pictures Vietnam